Logo Noorhoff Uitgevers
 • Nog zwevend? Dit zeggen de politieke partijen over onderwijs

  • de redactie
  • 14 maart 2017
  • 0

  Morgen is het zover, dan mogen we naar het stembureau. Meer dan de helft van de Nederlanders die mag stemmen, blijkt nog niet te weten op welke partij. Misschien kunt u de knoop doorhakken wanneer u weet hoe partijen denken over voortgezet onderwijs en gepersonaliseerd leren in het bijzonder. Noordhoff zette voor u op een rij wat de zes grootste partijen* zeggen over het gepersonaliseerd leren in hun verkiezingsprogramma.

  header_VVD_bericht_website_05
  De VVD juicht talenten- of plusprogramma’s toe en vindt dat er meer ruimte moet komen voor gepersonaliseerd leren. Scholen die het goed doen, krijgen meer vrijheid. Bijvoorbeeld om een deel van het lesprogramma zelf in te vullen. Daarnaast moet het voor leerlingen goed mogelijk zijn om een overstap te maken naar een ander niveau.

  Leerlingen moeten daarnaast vakken op verschillende niveaus kunnen volgen en dat moet zichtbaar zijn op het diploma, net als de prestaties die buiten het klaslokaal zijn behaald. Een havoleerling zou in overleg met het vervolgonderwijs naar de technische universiteit mogen als hij of zij alle bètavakken met succes op vwo-niveau heeft afgerond.

  Ook moet de rekentoets meetellen bij het behalen van een diploma. Daarnaast wil de VVD dat onder andere digitale vaardigheden, ondernemen en samenwerken een vaste plek in het onderwijs krijgen.

  Als laatste verdienen docenten een betere beloning, meer waardering en moeten ze de mogelijkheid krijgen zich te specialiseren.


  thS5P9CLS3
  Het CDA wil meer aandacht voor burgerschap in het onderwijs. Voor de brede vorming wil de partij op alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel uit laten maken van het lespakket. Kennis van de Nederlandse samenleving en van ieders rechten en plichten is cruciaal om goed mee te kunnen doen, vindt het CDA.

  Om het keuzemoment uit te stellen wil de partij brede en meerjarige brugklassen stimuleren, zodat laatbloeiers ook de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Daarnaast moet het stapelen van opleidingen weer mogelijk zijn voor wie pas later ontdekt waar hij goed in is, aldus het CDA.

  Daarnaast moeten scholen meer mogelijkheden en middelen krijgen om maatwerk te bieden, zowel voor kinderen die meer zorg nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.


  Basis CMYK

  Onderwijs is het eerste onderwerp van het verkiezingsprogramma van D66. Puntsgewijs wil de partij het volgende:

  • Administratie-, regel- en rapporteerdruk verkleinen en investeren in klassenassistenten en conciërges, zodat er meer aandacht is voor leerlingen.
  • Er moet een einde komen aan ‘plofklassen’, zoals de partij het zelf noemt. De klasgrootte moet terug naar maximaal 23 leerlingen.
  • Docenten moeten meer invloed krijgen op curriculumontwikkeling en landelijke examinering, en onderwijsprofessionals mogen de bezem door de vele regels halen.
  • Alle leerlingen op school moeten werken aan vaardigheden als programmeren, sociale vaardigheden, samenwerken en zelfredzaamheid.
  • Doorstromen en stapelen moeten eenvoudig zijn en gestimuleerd worden.
  • Brede en meerjarige brugklassen creëren en experimenteren met driejarige brugklassen.
  • Er moet een ‘maatwerkdiploma’ komen: leerlingen mogen vakken volgen op meerdere niveaus en daar op dat niveau ook examen in doen.
  • Het schrappen van de kernvakkenregeling, om doorstromen en stapelen te stimuleren.
  • Het rekenonderwijs moet sterker worden, maar aan de verplichte rekentoets moet een eind komen.
  • Als laatste wil d66 dat Nederlandse onderwijsinstellingen digitale ontwikkelingen omarmen en leraren training geven om hiermee om te gaan.

  groenlinks-logo

  Ook Groen Links gaf uitgebreid aandacht aan onderwijs in het verkiezingsprogramma. Daarom ook hier weer puntsgewijs:

  • Laatbloeiers een tweede, derde, en als het nodig is, een vierde kans geven. Daarom is de partij voorstander van een brede brugklas. Voor de bekostiging wordt geld vrijgemaakt.
  • De leerkracht de hoofdrol laten spelen. Daarom moeten zij betere opleidingen krijgen, meer ruimte om de lesstof zelf vorm te geven en meer tijd om lessen voor te bereiden.
  • Kinderen vaker het voordeel van de twijfel gunnen om een hoger niveau te proberen. Daarom worden scholen niet meer afgerekend op hun rendement.
  • De onderwijsinspectie krijgt een meer coachende rol  en er komt een streep door de rekentoets.
  • Leerlingen kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en één vak op lager niveau.
  • De opleidingseisen voor leerkrachten op het vmbo gaan omhoog. Zij krijgen een betere beloning voor hun werk en ruimte om door te groeien.
  • Binnen zes jaar worden klassen geleidelijk verkleind naar 23 leerlingen. Scholen krijgen de mogelijkheid om lesuren voor docenten te verminderen of extra ondersteuning te organiseren.
  • Koloniaal verleden, migratiegeschiedenis, diversiteit en anti-discriminatie worden onderdeel van de kerndoelen en bestrijding van vooroordelen over gender en seksualiteit wordt onderdeel van de zorgplicht van alle scholen.
  • Artikel 23 wordt herzien. Ouders kunnen in de eigen tijd zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden.

  logo

  De PvdA wil dat kinderen een breed schooladvies krijgen en scholen minimaal één van de volgende drie stromen aanbieden: voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en gymnasium), voorbereidend beroepsonderwijs (de hogere vmbo niveaus en havo) of voorbereidend vakonderwijs (de lagere vmbo niveaus). Na een brugperiode van drie jaar vindt pas de selectie plaats.

  De hogere vmbo-niveaus moeten vijf jaar verlengd worden, aldus de PVDA.

  Verder wil de partij dat schoolbesturen, studentenraden en ondernemingsraden bindende afspraken maken over de organisatie en inrichting van het onderwijs. Ondernemingsraden beslissen mee over grote langjarige investeringen.

  Het speciaal onderwijs blijft goed toegankelijk voor leerlingen die daar baat bij hebben, als de PvdA het voor het zeggen heeft. Daarnaast wil de PvdA dat scholen met veel kinderen met leerachterstanden extra middelen krijgen. Ook krijgen zij extra geld voor huiswerkbegeleiding wanneer ouders dat niet kunnen betalen.

  Ook de PvdA wil een maatwerkdiploma en kleine groepen leerlingen. Daarnaast wil de partij passend onderwijs versterken, onder andere door de aanstelling van (meer) onderwijsassistenten.

  Zowel leerlingen als docenten mogen niet geweigerd worden op bijzonder onderwijs op basis van culturele achtergrond, aldus de PvdA.


  SP-Logo

  De SP is ook voorstander van meer mogelijkheden om onderwijs te stapelen en brede brugklassen. Bovendien moeten de klassen in de onderbouw kleiner worden.

  Salarissen van onderwijspersoneel moeten landelijk worden uitbetaald, aldus de SP.

  Onbevoegde leraren moeten binnen twee jaar hun bevoegdheid halen. In de bovenbouw van havo en vwo moeten zoveel mogelijk docenten universitair geschoold zijn.

  Werkdruk verminderen gebeurt door administratieve rompslomp te schrappen. Verder worden scholen niet meer eenzijdig afgerekend op testresultaten, maar krijgen ze meer ruimte om leerlingen breder te beoordelen.

  De verplichting voor de rekentoets wordt geschrapt.

  Het speciaal onderwijs blijft gegarandeerd voor leerlingen met een (ernstige) beperking, gedragsproblemen of zeer lage intelligentie.

  Tot slot wordt de ouderbijdrage begrensd en is altijd vrijwillig, alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen worden beboet.


  logo-PVV

  *De PVV doet geen uitspraken over onderwijs in het verkiezingsprogramma .

  Delen is het nieuwe
  vermenigvuldigen

  Reageren is leren!

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.

  Sluiten